Categorieën
Het Parool

de lopende band

In Februari verscheen bij “Ballet Publications” in Londen het eerste nummer van een nieuw Engels maandblad over opera, dat dan ook “Opera” heet. Redacteur van het tijdschrift is de Earl of Harewood, de neef van de Engelse koning, die vorig jaar in het huwelijk trad met de Oostenrijkse pianiste Marion Stein. Weet U nog?

Het is een voorbeeldig blad geworden, dat met grote zorgvuldigheid en veel liefde is samengesteld. Talloze schitterende foto’s maken van de deskundige inhoud een levendig en alleszins aantrekkelijk geheel. Het wordt geopend met een voortreffelijk artikel over “Salome” door de redacteur zelf. Interessant zijn ook de vier meningen over Bliss’ opera “The Olympians”, de bijdrage over Britten’s opera’s, om een greep te doen.

Een goede gramofoonplatenrubriek en een rubriek “Nieuws” maken het tijdschrift nog aantrekkelijker. Bijzonder verheugend is, dat ook enige aankondigingen over het aanstaande Holland Festival werden opgenomen. Prijs per nummer twee shilling.

LEX VAN DELDEN

Categorieën
Het Parool

de lopende band

In haar boekje “De jeugd vraagt muziek”, keurig uitgegeven door W. L. en J. Brusse’s Uitgevers Maatschappij N.V. te Rotterdam, laat Joop H. M. Muller aan de hand van een aantal aan de practijk ontleende gevallen de moeilijkheden zien, die zich voordoen bij het lesgeven in muziek aan kinderen tussen 5½ en 15 jaar.

Een verkwikkend, fris en onopgesmukt werkje is het geworden, vooral door de analyses van kindergedachten, die de schrijfster in de loop van haar practijk als muziekpaedagoge in een dagboek verzamelde en waarvan enkele bijzonder frappante werden afgedrukt. Uitermate interessant is het te zien, welke resultaten Joop Muller bereikte door te trachten de gedachten van haar leerlingen te peilen en daar de aanknopingspunten te vinden voor de verdere muzikale ontwikkeling.

Vooral voor ouders, die hun kinderen les willen laten geven op een of ander instrument, in het bijzonder de piano, heeft dit prettige boekje grote waarde. Het kost f 4.25 (ingebonden) of f 3.25 (ingenaaid).

L. V. D.

Categorieën
Het Parool

Een mooi boek over Beethoven

ER is bij de uitgeverij De Librije te Haarlem alweer een nieuw deeltje verschenen in de serie Jeugd en Muziek. Ditmaal gaat het over “Ludwig van Beethoven en het Klokkenspel” en het is geschreven door Opal Wheeler.

Je kunt er in lezen, hoe knap hij in zijn jeugd al kon componeren. Een van die werkjes kun je in het boekje vinden. Het is een prachtig en spannend boek en er staan veel tekeningen van Mary Greenwalt. Het kost f 3.90.

L. V. D.

Categorieën
Het Parool

de lopende band

“MUZIKALE OMMEGANG”, waarvan onder redactie van G. van Ravenzwaaij inmiddels een tweede druk is verschenen bij de Nederlandse Keurboekerij N.V. te Amsterdam, kan men het best beschouwen als een encyclopaedie over componisten en hun werk. Het geeft een uitgebreide hoeveelheid gegevens over deze materie, behandeld door musicologen en componisten. De Nederlandse componisten schreven over hun werk zelf.

Vooral voor de muziekliefhebber, die wat meer wil weten over een bepaald werk voor hij het gaat horen, is dit uitnemend uitgegeven boek van veel waarde. Hij zal bijna steeds het antwoord vinden op eventuele vragen. Natuurlijk zijn er wel enkele bezwaren, hoe kan het anders bij een werk van een dergelijke opzet en omvang (meer dan 900 pagina’s!). Zo is het jammer dat de redacteur zelf een artikel schreef over “Luisteren naar muziek”, dat weinig geslaagd is. En bijzonder vreemd is het, dat bijvoorbeeld aan Badings en Koetsier resp. 12 en 5 pagina’s werden gewijd, terwijl Pijper, Bartók en Schönberg slechts 3, 9 en 3 bladzijden werden toegemeten.

Maar als geheel een naslagwerk, dat iedere concertbezoeker behoort te bezitten. Prijs f 19.50.

L. V. D.

Categorieën
Het Parool

de lopende band

Aan de hand van ettelijke documenten toont Marius Monnikendam in zijn boek over “César Franck” aan, dat de familie van de componist niet Waals van oorsprong is, noch Frans, maar Nederlands, en dat César Franck “ook zuiver staatkundig beschouwd als Nederlander geboren is”.

Het door de Uitgeversmaatschappij Holland voortreffelijk uitgegeven boek getuigt overigens van een gedegen kennis van zaken, van scherpzinnigheid, het is met merkbare liefde voor het onderwerp geschreven en bevat menig nieuw detail, dat bepaalde misvattingen over deze merkwaardige figuur uit de wereld kan helpen. Het lijkt mij een van de beste studies over de schepper van de “Variations Symphoniques” en is zo leesbaar, dat ook leken het stellig zullen waarderen. Prijs f 6.90.

Een wel aardige biografie is “Joseph Haydn” door dr. Hans Leerink, dat musicologische en anecdotische bijzonderheden in een boeiende vorm en in overvloedige mate bevat. Ook al wordt de auteur soms wat nadrukkelijk docerend, het is toch een waardevolle aanvulling geworden van de schaarse literatuur over deze “grote onbekende”. Strengholt’s Uitg. Mij. zorgde voor een degelijk uiterlijk. Prijs f 6.50.

L. V. D.

Categorieën
Het Parool

de lopende band

BIJ mijn weten bestaat er in ons land geen enkel boek over muziek, dat te vergelijken is met “In het wonderland der muziek”, een door mevr. M. Andriessen-Bies in het Nederlands bewerkte uitgave van “Ins Wunderland der Musik”, door de Zwitser Kurt Pahlen. Het is een alleraardigst boek voor kinderen geworden, waarin op een prettige, niet docerende manier over allerlei zaken uit de algemene muziekleer en -geschiedenis wordt verteld.

Eigenlijk kan iedereen het lezen, maar een bijzondere verdienste is wel, dat het geschikt is voor kinderen van pas een jaar of negen. De jeugd is er voortdurend zelf in aan het woord, stelt vragen en de schrijver geeft antwoorden. Hij vertelt hun over de zangstemmen, de instrumenten, neemt hen mee naar een concert van een echt orkest, naar een opera opvoering, en zelfs gramofoon, radio en film komen ter sprake.

Van bekende componisten komt men het een en ander te weten, en ten slotte zingen de kinderen zelf in een koor mee. De uitgeverij “Kosmos”, Amsterdam-Antwerpen, zorgde voor een frisse uitgave. Prijs f 4.90.

L. V. D.

Categorieën
Het Parool

Twee mooie boeken over Mozart en Haydn

Er zijn twee mooie boeken verschenen over de beroemde componisten Mozart en Haydn, bij de uitgeverij “De Librije” in Haarlem. Twee Amerikanen, Opal Wheeler en Sybil Deucher schreven op een prettige, onopgesmukte manier over hun leven, hun reizen en hun werk en kinderen van een jaar of tien zullen er met plezier over lezen. Willy Leviticus verzorgde er een heel goede Nederlandse bewerking van.

Erg leuk zijn de vele tekeningen van Mary Greenwalt. De boeken kosten f 3.90 per deel.

L. V. D.

Categorieën
Het Parool

Professor Van den Borren: “Muziek in de Nederlanden”

TOT nu toe is slechts het eerste van twee delen verschenen over de “Geschiedenis van de Muziek in de Nederlanden”, maar dat is al ruimschoots voldoende om onder de indruk te komen van de enorme kennis van zaken van de auteur prof. Dr. Charles van den Borren. Musicologen kennen prof. Van den Borren reeds jaren: hij is niet jong meer (17 November werd hij 75 jaar), was professor in de muziekgeschiedenis aan de Universiteit van Brussel en sinds 1920 bibliothecaris aan het conservatorium aldaar.

Een aanzienlijke hoeveelheid geschriften heeft hij op zijn naam staan, o.a. over Scarlatti, over César Franck, maar vooral over oude muziek, met name zijn werken over Lassus en Dufay gelden als de belangrijkste publicaties op dit gebied. Steeds schreef hij in het Frans, maar juist deze “Geschiedenis van de Muziek in de Nederlanden” liet hij, in een goede vertaling door een andere Belgische musicoloog van naam, dr. M. Boereboom, eerst in het Vlaams verschijnen.

Het is een ongemeen knap boek geworden, dat de evolutie van de muziek in de Nederlanden behandelt, al van vóór de 15de eeuw. Het hoofdstuk over de 15de eeuw, met als eerste genie Dufay (“Het grootste sieraad ter wereld” genoemd door een tijdgenoot) is bijzonder belangwekkend, omdat het duidelijker dan ooit tevoren de revolutionnaire groei van gothiek naar renaissance belicht. Een groei, die via grootmeesters als Ockeghem, Obrecht, Des Prez, loopt naar Willaert, Clemens non Papa, Lassus en Sweelinck.

Over al deze geniale figuren schrijft prof. Van den Borren en men heeft na lezing van dit eerste deel de stellige overtuiging, dat de schrijver alles, wat op dit gebied tot nu toe bekend is geworden, volledig beheerst met een meesterschap, dat niemand hem zou kunnen verbeteren. Menige misvatting wordt aan de kaak gesteld en zo geeft dit prachtige, in de eerste plaats voor vaklieden, maar daarnaast ook voor de belangstellende leek bedoelde, werk een volledig overzicht van de bloeitijd der Nederlandse muziek.

De Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam-Antwerpen, die het f 17.50 kostende boek voortreffelijk uitgaf, heeft hiermee een belangrijk en niet te overschatten werk verricht.

LEX VAN DELDEN

Categorieën
Het Parool

de lopende band

DE door H. J. W. Becht te Amsterdam zo uitmuntend uitgegeven Symphonia-Reeks is weer met een nieuw deeltje uitgebreid: “Hedendaagse Engelse Componisten”, door Marius Flothuis. Een helder geschreven en van grote deskundigheid getuigend boekje is het geworden dat mede zijn aantrekkelijkheid ontleent aan de kernachtige inleidingen over de evolutie der Engelse muziek en aan de persoonlijke meningen van de schrijver, waarmede men het niet steeds eens behoeft te zijn om ze toch te kunnen waarderen.

Benjamin Britten’s betekenis wordt hier beter dan waar ook tot haar juiste proporties teruggebracht, en aan anderen als Berkeley, Rawsthorne en Tippett wordt de aandacht besteed, die hun mijns inziens terecht toekomt.

Talrijke illustraties en notenvoorbeelden verlevendigen deze uitgave, die iedere muziekliefhebber dient te lezen. Prijs f 3.90.

LEX VAN DELDEN

Categorieën
Het Parool

Bundel pianostukken: In memoriam Pijper

(Van onze muziekredacteur)
Binnenkort verschijnt bij de uitgever Broekmans en Van Poppel te Amsterdam een bundel korte composities ter ere van Pijper’s nagedachtenis. De bundel, die “Hommage à Pijper” zal heten, bevat acht korte pianostukken, gecomponeerd door Sem Dresden, Rudolf Escher, Henri Zagwijn, Henriëtte Bosmans, Kees van Baaren, Bertus van Lier, Karel Mengelberg, Jan van Dijk en één werkje voor fluit en piano van Hans Henkemans. Al deze componisten zijn òf leerlingen van Pijper geweest òf zij hebben in zeer nauwe relatie tot hem gestaan.