Categorieën
Het Parool

Een grootse poging tot verbetering sociale positie der kunstenaars

“De Blauwe Vogel” schept werkgelegenheid

(Van onze muziekredacteur)
Onlangs is, na langdurige voorbereiding, de Kunstgemeenschap “De Blauwe Vogel” in het leven geroepen, een stichting die – kort uitgedrukt – de sociale positie van de kunstenaars wil verbeteren en bovendien de binding van het publiek met de kunstenaars wil bevorderen.

Deze plannen kwamen voort uit het feit, dat vele artisten in bijzonder ongunstige omstandigheden verkeren, en enkele kunstminnenden hebben eens de koppen bij elkaar gestoken en zijn tot de conclusie gekomen, dat men alleen door een grootscheepse actie, waarin op den duur heel Nederland zou worden betrokken, daadwerkelijk hulp zou kunnen bieden. Niet alleen financieel, maar ook moreel. En dat hoopt “De Blauwe Vogel” te bereiken door na organisatie en activering van het publiek de kunstenaars werk te verschaffen, in de ruimste zin van het woord.

Door het geven van kunstmanifestaties overal in het land wil men het publiek bereiken; dat publiek zal aan de organisatie meewerken en het zal zélf zijn plannen kunnen ontwerpen. “De Blauwe Vogel” wil daarbij niet meer zijn dan een “stuurman”. Ook de jeugd wordt in dit werk betrokken, alweer door zelfwerkzaamheid. Binnenkort organiseert men in Den Haag een groot jeugdconcert, te geven door het A’dams Philharmonisch Orkest. Bij die gelegenheid zal een jongeman zijn leeftijdgenoten, het publiek dus, vertellen over het werk van “De Blauwe Vogel”; er zal een jeugdbestuur worden gekozen en dat zal dan zelf voor de organisatie van de kunstmanifestaties moeten gaan zorgen. Zo gebeurt het bijv. ook in Australië.

Behalve op muziekgebied zal de stichting ook haar werkzaamheid uitstrekken op het terrein van de beeldende kunst, het ballet, het toneel en de letterkunde. Men gaat binnenkort bedrijfskunstavonden organiseren, een maandblad voor de “Vrienden van de Blauwe Vogel” uitgeven; plannen voor een pensioenfonds voor alle kunstenaars zijn al in een vergevorderd stadium van voorbereiding.

Een bijzonder groots opgezette poging wordt op het ogenblik ondernomen om alle kunstkringen in ons hele land in een federatief verband onder te brengen, waarbij iedere kring zijn autonomie zal behouden. Wát de stichting ook onderneemt, de kunstenaar zal steeds de volledige recette ontvangen, impresariogelden worden niet geheven.

Men ziet het: een zeer idealistische actie, die slechts kan slagen als het publiek zijn goodwill toont en als de vermogenden gelden ter beschikking stellen. Want die zijn natuurlijk nodig, te meer daar ook aan noodlijdende kunstenaars financiële hulp wordt gegeven, wat in enkele gevallen reeds is gebeurd.

Die goodwill hoopt men te verkrijgen door het A’dams Philh. Orkest, dat juist nu zijn bestaansrecht moet bewijzen, een veertigtal concerten in ons land te laten geven, waar men het publiek het een en ander over “De Blauwe Vogel” zal vertellen.

Het eerste van deze reeks vindt reeds 19 Januari in het Concertgebouw te Amsterdam plaats. Dan geeft het orkest o.l.v. Nico van der Linden ten bate van de stichting een Beethovenconcert, waarbij Theo Olof het vioolconcert speelt.

Het bestuur wordt gevormd door de heren Daan de Lange, mr. W. R. Nijkerk en A. W. Unkel. Voor het artistieke deel is een raad van advies gevormd, waarin prominente kunstenaars zitting zullen hebben. Voor de “lichte” kunst zijn dit bijvoorbeeld Corry Vonk, Wim Kan, Dolf van der Linden, e.a.

Omdat het hier geen zakelijke onderneming geldt, maar een idealistische actie, vermelden wij nog, dat “De Blauwe Vogel” zijn bankrekening heeft bij Bankiers Hope & Co., Keizersgracht 577, Amsterdam.